MOST POPULAR

GIỚI THIỆU VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC NHÀ TRƯỜNG

0
DANH SÁCH CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN, CNV NHÀ TRƯỜNG: STT Họ và tên Trình độ  Chuyên môn Chức danh  I BAN GIÁM HIỆU 1 Bùi Xuân Hồi PGS-TS Kinh tế năng lượng Hiệu trưởng 2 Trần Văn Trường Thạc...

Phòng Đào tạo

0
Phòng Đào tạo được thành lập theo Quyết định số 1001/ QĐ-CĐNĐ-TCHC ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng...

PEOPLE

LIFE

DESIGN

LATEST VIDEOS

- Advertisement -

TECH POPULAR

TRAVEL