MOST POPULAR

GIỚI THIỆU VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC NHÀ TRƯỜNG

0
DANH SÁCH CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN, CNV NHÀ TRƯỜNG:  STT HỌ VÀ TÊN TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN CHỨC DANH I BAN GIÁM HIỆU 1 Bùi Xuân Hồi PGS-TS Kinh tế năng lượng Hiệu trưởng 2 Trần Văn Trường Thạc...

Phòng Đào tạo

0
1. Chức năng - Tham mưu cho lãnh đạo nhà trường các chủ trương, biện pháp về: + Công tác xây dựng và quản lý kế...

PEOPLE

LIFE

DESIGN

LATEST VIDEOS

- Advertisement -

TECH POPULAR

TRAVEL

Trường Cao đẳng Điện lực miền Bắc: Kết thúc 12 lớp...

0
Theo Quyết định số 293/QĐ-EVNNPC ngày 19/02/2020 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc, 12 lớp“Đào tạo thi công, sửa chữa lưới điện...