MOST POPULAR

GIỚI THIỆU VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC NHÀ TRƯỜNG

0
DANH SÁCH CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN, CNV NHÀ TRƯỜNG:  STT HỌ VÀ TÊN TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN CHỨC DANH I BAN GIÁM HIỆU 1 Bùi Xuân Hồi PGS-TS Kinh tế năng lượng Hiệu trưởng 2 Trần Văn Trường Thạc...

Phòng Đào tạo

0
1. Chức năng - Tham mưu cho lãnh đạo nhà trường các chủ trương, biện pháp về: + Công tác xây dựng và quản lý kế...

PEOPLE

LIFE

DESIGN

LATEST VIDEOS

- Advertisement -

TECH POPULAR

TRAVEL

Trường Cao đẳng Điện lực miền Bắc tập huấn tính toán...

0
Vừa qua, tại trường Cao đẳng Điện lực miền Bắc, đã tổ chức hai lớp “Tập huấn tính toán tổn thất điện năng kỹ...