GIỚI THIỆU VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC NHÀ TRƯỜNG

0
2835

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN, CNV NHÀ TRƯỜNG:

TT Họ và tên Trình độ  Chuyên môn Chức danh 
I BAN GIÁM HIỆU
1 Nguyễn Bình Minh Thạc sỹ Tự động hóa Hiệu trưởng
2 Trần Văn Trường Thạc sỹ Điện khí hóa P. hiệu trưởng
3 Nguyễn Đình Tứ Thạc sỹ Tự động hóa P. hiệu trưởng
II Phòng TCHC
4 Lường Tú Nguyên Thạc sỹ Điện khí hóa Trưởng phòng
5 Nguyễn T Minh Nguyệt Thạc sỹ Giáo dục học P. trưởng phòng
6 Nguyễn Nhật Đức Sơ cấp Lái xe Lái xe cơ quan
7 Bùi Thị Duyên Đại học Thư viện Lưu trữ viên hạng III
8 Hoàng Thị Mai Đại học QTKD Chuyên viên
9 Phạm Thị Hương Trang Đại học Công nghệ kỹ thuật điện, Điện tử Kỹ sư
10 Nguyễn Đình Phúc Sơ cấp Lái xe Lái xe cơ quan
III Phòng KHTC
11 Bùi Đàm Tuyến Đại học Kế toán Trưởng phòng
12 Trịnh Thị Hồng Đại học Kế toán P. trưởng phòng
13 Nguyễn Thị Minh Đại học Kế toán Kế toán viên
14 Nguyễn T Thu Huyền Đại học Kế toán Chuyên viên
15 Nguyễn Tha Thiết Đại học Hệ thống điện P. trưởng phòng
16 Nguyễn Thị Lan Phương Thạc sỹ Vật lý Chuyên viên
17 Đỗ Trọng Quyến Đại học SP anh văn Chuyên viên
18 Đàm Thận Bính Đại học Hệ thống điện Chuyên viên
19 Đỗ Hồng Ngọc Cao đẳng Kế toán DN Kế toán viên CĐ
IV Phòng Đào tạo
20 Vũ Ngọc Nguyên Thạc sỹ Kỹ thuật điện Trưởng phòng
21 Nguyễn Hoàng Dương Thạc sỹ Quản lý giáo dục P. trưởng phòng
22 Vũ Đức Long Thạc sỹ Tự động hoá Tổ trưởng tổ VP – Phòng ĐT
23 Đỗ Thị Hải Yến Thạc sỹ Điện khí hoá Giảng viên GDNN (hạng III)
24 Nguyễn Thị Phương Thuỳ Thạc sỹ Tin học Giảng viên GDNN (hạng III)
25 Lê Thị Minh Thu Thạc sỹ Kế toán Kế toán viên
V Khoa Điện
26 Đặng Hoài Nam Đại học SPKT điện Trưởng khoa Điện
27 Nguyễn Thị Tâm Thạc sỹ Tự động hoá Phó trưởng khoa
28 Lê Hữu Minh Đại học Hệ thống điện Phó trưởng khoa
29 Trần Thị Thanh Xuân Đại học Công nghệ kỹ thuật điện Giảng viên GDNN (hạng III)
30 Nguyễn Thị Yến Đại học Công nghệ điện Giảng viên GDNN (hạng III)
31 Nguyễn Thị Hiên Thạc sỹ LL & PP dạy học Giảng viên GDNN (hạng III)
32 Nguyễn Thị Mai Thanh Thạc sỹ SPKT điện Tổ trưởng-Giảng viên GDNN (hạng III)
33 Đặng Thị Dung Đại học Hệ thống điện Giảng viên GDNN (hạng III)
34 Nguyễn Văn Tuyền Thạc sỹ Sư phạm kỹ thuật điện Giảng viên GDNN (hạng III)
35 Lê Thị Phương Thạc sỹ Điện khí hoá Giảng viên GDNN (hạng III)
36 Phạm Văn Ấm Thạc sỹ Kỹ thuật điện Giảng viên GDNN (hạng III)
37 Lã Văn Chí Đại học Tự động hoá Giảng viên GDNN (hạng III)
38 Nguyễn Đức Thuỳ Thạc sỹ Sư phạm kỹ thuật điện Giảng viên GDNN (hạng III)
39 Nguyễn Tiến Trọng Đại học Công nghệ Cơ điện và Bảo trì Giảng viên GDNN (hạng III)
40 Lê Xuân Khương Đại học Hệ thống điện Tổ trưởng Tổ TH Hotline
41 Phạm Đức Hoàng Thạc sỹ Kỹ thuật điện Giảng viên GDNN (hạng III)
42 Nguyễn Ngọc Nam Đại học Công nghệ kỹ thuật điện Giảng viên GDNN (hạng III)
43 Vũ Quang Liệu Thạc sỹ Điện khí hoá Tổ phó kiêm An toàn vệ sinh viên Tổ Hotline
44 Nguyễn Mạnh Cường Đại học Sư phạm kỹ thuật điện Giảng viên GDNN (hạng III)
45 Cao Văn Thọ Đại học Công nghệ kỹ thuật điện Giảng viên GDNN (hạng III)
VI Khoa KHCB
46 Phạm Hồng Thắng Thạc sỹ Tự động hoá Trưởng khoa KHCB
47 Nguyễn Thị Thu Hương Đại học Học viện Hành chính Quốc gia Giảng viên GDNN (hạng III)
48 Nguyễn Văn Nội Thạc sỹ Kỹ thuật điện Phó trưởng khoa
49 Dương Thị Thanh Huyền Đại học QTKD Giảng viên GDNN (hạng III)
50 Nguyễn Nữ Kim Thoa Đại học Anh văn Tổ trưởng Tổ  KHCB 1
51 Nguyễn Đức Lượng Đại học SPKT điện Tổ trưởng Tổ  KHCB 2
52 Đinh Bích Thủy Đại học SP anh văn Giảng viên GDNN (hạng III)
53 Đỗ Thị Tuyết Mai Thạc sỹ Điện khí hoá Giảng viên GDNN (hạng III)
54 Nguyễn Văn Tiến Thạc sỹ SP anh văn Giảng viên GDNN (hạng III)
55 Nguyễn Thanh Nga Thạc sỹ Cơ điện tử Giảng viên GDNN (hạng III)
56 Nguyễn Đình Cán Đại học SPKT Cơ khí Giảng viên GDNN (hạng III)
57 Nguyễn Quốc Việt Đại học TDTT Giảng viên GDNN (hạng III)
VII Trung tâm huấn luyện ATVSLĐ
58 Nguyễn Khánh Hưng Thạc sỹ Sư phạm kỹ thuật điện GĐ TT HL ATLĐ – VSLĐ
59 Đinh Văn Tưởng Thạc sỹ Điện khí hoá PGĐ TT HL  ATLĐ – VSLĐ
60 Nguyễn Thị Ngọc Thạc sỹ Kỹ thuật điện Giảng viên GDNN (hạng III)
61 Bùi Thị Thanh Phương Đại học Học viện Hành chính Quốc gia Giảng viên GDNN (hạng III)
62 Nguyễn Thị Hoàng Hương Đại học Tài chính – Ngân hàng Giảng viên GDNN (hạng III)
63 Nguyễn Quang Quân Thạc sỹ Triết học Giảng viên GDNN (hạng III)
64 Phạm Quang Thắng Đại học Hệ thống điện Giảng viên GDNN (hạng III)
65 Đỗ Thị Nụ Thạc sỹ SPKT điện Giảng viên GDNN (hạng III)
66 Nguyễn Thị Hằng Đại học QTKD Chuyên viên
VIII Trung tâm ĐT & UD KH KTĐ
67 Ngô Quang Trung Thạc sỹ Điện khí hoá Giám đốc TT ĐT & ƯD KHKTĐ
68 Bùi Đức Doanh Thạc sỹ Điện khí hoá PGĐ TT ĐT & ƯD KHKTĐ
69 Đặng Anh Dũng Thạc sỹ Điện khí hoá mỏ PGĐ TT ĐT & ƯD KHKTĐ
70 Trần Đình Chung Thạc sỹ Điện khí hóa mỏ Tổ trưởng Tổ Bồi huấn CM và Dịch vụ SX
71 Nguyễn Thị Hiền Đại học Tự động hóa Giảng viên GDNN (hạng III)
72 Vũ Văn Thọ Đại học Công nghệ kỹ thuật điện Giảng viên GDNN (hạng III)
73 Vũ Đức Quang Thạc sỹ Sư phạm kỹ thuật điện Giảng viên GDNN (hạng III)
74 Nguyễn Văn Kiên Đại học Điện khí hoá Cung cấp điện Giảng viên GDNN (hạng III)
75 Nguyễn Minh Tuấn Đại học Điện khí hoá Cung cấp điện Tổ trưởng-Tổ THCM
76 Trần Hữu Trường Đại học Công nghệ kỹ thuật điện Giảng viên GDNN (hạng III)
77 Nguyễn Minh Hải Thạc sỹ Hệ thống điện Giảng viên GDNN (hạng III)
78 Nguyễn Thị Khánh Ly Đại học Công nghệ kỹ thuật điện – Điện tử Giảng viên GDNN (hạng III)
79 Lê Quang Huy Thạc sỹ KT điều khiển và Tự động hóa Giảng viên GDNN (hạng III)
IX Phòng Quản lý học sinh  – sinh viên
80 Nguyễn Hà Sáu Thạc sỹ Kỹ thuật điện Trưởng phòng QLHSSV
81 Bùi Quang Diệu Thạc sỹ Kỹ thuật điện Phó trưởng phòng QLHSSV
82 Phạm Vinh Hiển Đại học Công nghệ kỹ thuật điện, Điện tử Tổ trưởng tổ Quản trị
83 Nguyễn Văn Quyền Thạc sỹ Luật Kinh tế Tổ trưởng tổ QLHSSV
84 Đỗ Tuấn Ngọc Đại học Thiết bị điện – Điện tử Giảng viên GDNN (hạng III)
85 Trần Thị Quyên Đại học Sư phạm kỹ thuật điện Giảng viên GDNN (hạng III)
86 Đào Việt Hưng Đại học Cơ khí chế tạo máy Giảng viên GDNN (hạng III)
87 Đào Văn Hiểu Đại học Tự động hoá Kỹ sư
88 Phạm Văn Long Công nhân CNKT Nhân viên kỹ thuật
89 Nguyễn Thị Thu Hà Đại học Điều dưỡng Điều dưỡng viên hạng III
90 Thi Văn Hùng Đại học Hệ thống điện Kỹ sư
91 Đặng Thị Hằng Đại học Hóa học Chuyên viên

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận
Vui lòng nhập tên của bạn