GIỚI THIỆU VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC NHÀ TRƯỜNG

0
5191
SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC NHÀ TRƯỜNG

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN, CNV NHÀ TRƯỜNG: 

STT HỌ VÀ TÊN TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN CHỨC DANH
I BAN GIÁM HIỆU
1 Bùi Xuân Hồi PGS-TS Kinh tế năng lượng Hiệu trưởng
2 Trần Văn Trường Thạc sỹ Điện khí hóa P. hiệu trưởng
3 Nguyễn Đình Tứ Thạc sỹ Tự động hóa P. hiệu trưởng
II Phòng Tổ chức – Hành chính
4 Lường Tú Nguyên Thạc sỹ Điện khí hóa Trưởng phòng
5 Nguyễn Nhật Đức Sơ cấp Lái xe Lái xe cơ quan
6 Bùi Thị Duyên Đại học Thư viện Chuyên viên
7 Hoàng Thị Mai Đại học QTKD Chuyên viên
8 Phạm Thị Hương Trang Đại học Công nghệ kỹ thuật điện, Điện tử Kỹ sư
9 Nguyễn Đình Phúc Sơ cấp Lái xe Lái xe cơ quan
10 Nguyễn Thị Thu Hà Đại học Điều dưỡng Điều dưỡng viên hạng III
11 Bùi Quang Diệu Thạc sỹ Kỹ thuật điện Phó trưởng phòng
12 Đào Văn Hiểu Đại học Tự động hoá Kỹ sư
13 Phạm Văn Long Công nhân CNKT Nhân viên kỹ thuật
14 Thi Văn Hùng Đại học Hệ thống điện Kỹ sư
15 Lê Thị Minh Thu Thạc sỹ Kế toán Kế toán viên
16 Nguyễn T Minh Nguyệt Thạc sỹ Giáo dục học Phó trưởng phòng
17 Nguyễn Thị Hằng Đại học QTKD Chuyên viên
18 Đặng Thị Hằng Đại học Hóa học Chuyên viên
III Phòng Tài chính – Kế toán
19 Lưu Thị Ninh Đại học Kế toán P. trưởng phòng
20 Trịnh Thị Hồng Đại học Kế toán P. trưởng phòng – Kế toán viên
21 Nguyễn Thị Minh Đại học QTKD Kế toán viên
22 Nguyễn T Thu Huyền Đại học Kế toán Chuyên viên
23 Đỗ Hồng Ngọc Cao đẳng Kế toán DN Kế toán viên CĐ
IV Phòng Kế hoạch – Đào tạo
24 Vũ Ngọc Nguyên Thạc sỹ Kỹ thuật điện Trưởng phòng
25 Nguyễn Hoàng Dương Thạc sỹ Quản lý giáo dục Phó trưởng phòng
26 Vũ Đức Long Thạc sỹ Tự động hoá Giảng viên GDNN lý thuyết (hạng III)
27 Đỗ Thị Hải Yến Thạc sỹ Điện khí hoá Giảng viên GDNN lý thuyết (hạng III)
28 Đào Việt Hưng Đại học Cơ khí chế tạo máy Chuyên viên
29 Nguyễn Hà Sáu Thạc sỹ Kỹ thuật điện Phó trưởng phòng
30 Nguyễn Văn Quyền Thạc sỹ Luật Kinh tế Giảng viên GDNN lý thuyết (hạng III)
31 Nguyễn Quốc Việt Đại học TDTT Giảng viên GDNN lý thuyết (hạng III)
32 Nguyễn Thị Lan Phương Thạc sỹ Vật lý Giảng viên GDNN lý thuyết (hạng III)
33 Đỗ Trọng Quyến Đại học SP anh văn Giảng viên GDNN lý thuyết (hạng III)
V Khoa Điện
34 Đặng Hoài Nam Đại học SPKT điện Trưởng khoa Điện
35 Nguyễn Thị Tâm Thạc sỹ Tự động hoá Phó trưởng khoa
36 Trần Thị Thanh Xuân Đại học Công nghệ kỹ thuật điện Giảng viên GDNN lý thuyết (hạng III)
37 Nguyễn Thị Yến Đại học Công nghệ điện Giảng viên GDNN lý thuyết (hạng III)
38 Nguyễn Thị Mai Thanh Thạc sỹ SPKT điện Tổ trưởng Tổ LTCM
39 Đặng Thị Dung Đại học Hệ thống điện Giảng viên GDNN lý thuyết (hạng III)
40 Nguyễn Văn Tuyền Thạc sỹ Sư phạm kỹ thuật điện Giảng viên GDNN lý thuyết (hạng III)
41 Lê Thị Phương Thạc sỹ Điện khí hoá Giảng viên GDNN lý thuyết (hạng III)
42 Hoàng Thị Thùy Trang Đại học Công nghệ KTĐ, điện tử Giảng viên GDNN lý thuyết (hạng III)
43 Trần Thị Quyên Đại học Sư phạm kỹ thuật điện Giảng viên GDNN lý thuyết (hạng III)
44 Phạm Văn Ấm Thạc sỹ Kỹ thuật điện Giảng viên GDNN lý thuyết (hạng III)
45 Nguyễn Đức Thuỳ Thạc sỹ Sư phạm kỹ thuật điện Giảng viên GDNN lý thuyết (hạng III)
46 Nguyễn Tiến Trọng Đại học Công nghệ Cơ điện và Bảo trì Giảng viên GDNN lý thuyết (hạng III)
47 Đàm Thận Bính Đại học Hệ thống điện Giảng viên GDNN lý thuyết (hạng III)
48 Phạm Vinh Hiển Đại học Công nghệ kỹ thuật điện, Điện tử Giảng viên GDNN lý thuyết (hạng III)
49 Đỗ Tuấn Ngọc Đại học Thiết bị điện – Điện tử Giảng viên GDNN lý thuyết (hạng III)
50 Nguyễn Minh Tuấn Đại học Điện khí hoá Cung cấp điện Tổ trưởng-Tổ THCM
51 Lê Xuân Khương Đại học Hệ thống điện Tổ trưởng Tổ TH Hotline
52 Nguyễn Ngọc Nam Đại học Công nghệ kỹ thuật điện Giảng viên GDNN lý thuyết (hạng III)
53 Vũ Quang Liệu Thạc sỹ Điện khí hoá Chuyên viên
54 Nguyễn Mạnh Cường Đại học Sư phạm kỹ thuật điện Giảng viên GDNN lý thuyết (hạng III)
55 Cao Văn Thọ Đại học Công nghệ kỹ thuật điện Giảng viên GDNN lý thuyết (hạng III)
56 Nguyễn Tha Thiết Đại học Hệ thống điện Giảng viên GDNN lý thuyết (hạng III)
VI Khoa Khoa học Cơ bản
57 Phạm Hồng Thắng Thạc sỹ Tự động hoá Trưởng khoa KHCB
58 Nguyễn Thị Thu Hương Đại học Học viện Hành chính Quốc gia Giảng viên GDNN lý thuyết (hạng III)
59 Nguyễn Văn Nội Thạc sỹ Kỹ thuật điện Phó trưởng khoa
60 Dương Thị Thanh Huyền Đại học QTKD Giảng viên GDNN lý thuyết (hạng III)
61 Nguyễn Nữ Kim Thoa Đại học Anh văn Tổ trưởng Tổ  KHCB 1
62 Nguyễn Đức Lượng Đại học SPKT điện Tổ trưởng Tổ  KHCB 2
63 Đinh Bích Thủy Đại học SP anh văn Giảng viên GDNN lý thuyết (hạng III)
64 Đỗ Thị Tuyết Mai Thạc sỹ Điện khí hoá Giảng viên GDNN lý thuyết (hạng III)
65 Nguyễn Văn Tiến Thạc sỹ SP anh văn Giảng viên GDNN lý thuyết (hạng III)
66 Nguyễn Thanh Nga Thạc sỹ Cơ điện tử Giảng viên GDNN lý thuyết (hạng III)
67 Nguyễn Đình Cán Đại học SPKT Cơ khí Giảng viên GDNN lý thuyết (hạng III)
68 Nguyễn Thị Phương Thuỳ Thạc sỹ Tin học Giảng viên GDNN lý thuyết (hạng III)
VII Trung tâm huấn luyện ATVSLĐ
69 Nguyễn Khánh Hưng Thạc sỹ Sư phạm kỹ thuật điện GĐ TT HL ATLĐ – VSLĐ
70 Đinh Văn Tưởng Thạc sỹ Điện khí hoá PGĐ TT HL  ATLĐ – VSLĐ
71 Nguyễn Thị Ngọc Thạc sỹ Kỹ thuật điện Giảng viên GDNN lý thuyết (hạng III)
72 Bùi Thị Thanh Phương Đại học Học viện Hành chính Quốc gia Giảng viên GDNN lý thuyết (hạng III)
73 Nguyễn Quang Quân Thạc sỹ Triết học Giảng viên GDNN lý thuyết (hạng III)
74 Phạm Quang Thắng Đại học Hệ thống điện Giảng viên GDNN lý thuyết (hạng III)
75 Đỗ Thị Nụ Thạc sỹ SPKT điện Giảng viên GDNN lý thuyết (hạng III)
VIII Trung tâm ĐT & UD KH KTĐ
76 Ngô Quang Trung Thạc sỹ Điện khí hoá Giám đốc TT ĐT & ƯD KHKTĐ
77 Bùi Đức Doanh Thạc sỹ Điện khí hoá PGĐ TT ĐT & ƯD KHKTĐ
78 Đặng Anh Dũng Thạc sỹ Điện khí hoá mỏ PGĐ TT ĐT & ƯD KHKTĐ
79 Trần Đình Chung Thạc sỹ Điện khí hóa mỏ Tổ trưởng Tổ Bồi huấn CM và Dịch vụ SX
80 Nguyễn Thị Hiền Đại học Tự động hóa Giảng viên GDNN lý thuyết (hạng III)
81 Vũ Văn Thọ Đại học Công nghệ kỹ thuật điện Giảng viên GDNN lý thuyết (hạng III)
82 Vũ Đức Quang Thạc sỹ Sư phạm kỹ thuật điện Giảng viên GDNN lý thuyết (hạng III)
83 Nguyễn Văn Kiên Đại học Điện khí hoá Cung cấp điện Giảng viên GDNN lý thuyết (hạng III)
84 Trần Hữu Trường Đại học Công nghệ kỹ thuật điện Giảng viên GDNN lý thuyết (hạng III)
85 Nguyễn Minh Hải Thạc sỹ Hệ thống điện Giảng viên GDNN lý thuyết (hạng III)
86 Nguyễn Thị Khánh Ly Đại học Công nghệ kỹ thuật điện – Điện tử Giảng viên GDNN lý thuyết (hạng III)
87 Lê Quang Huy Thạc sỹ KT điều khiển và Tự động hóa Giảng viên GDNN lý thuyết (hạng III)

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây