Trung tâm huấn luyện ATVSLĐ

0
2667
1. Chức năng
– Tham mưu cho lãnh đạo các chủ trương và biện pháp về công tác an toàn lao động, huấn luyện, bồi dưỡng an toàn lao động, vệ sinh lao động cho các đơn vị
– Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ đã được phê duyệt
– Tổ chức Huấn luyện và cấp chứng nhận, thẻ ATLĐ, VSLĐ cho tất cả các đối tượng theo Quy định tại Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 quy định về Huấn luyện ATLĐ, VSLĐ.
2. Nhiệm vụ: Giúp lãnh đạo nhà trường thực hiện các công việc sau:
– Xây dựng kế hoạch đào tạo, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động dài hạn và hàng năm.
– Tổ chức huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cho các đối tượng, nhóm đối tượng theo quy định của pháp luật;
– Biên soạn tài liệu, nội dung, chương trình huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động theo quy định.
– Nghiên cứu, ứng dụng và phát triển, chuyển giao các chương trình huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động;
– Tham gia kiểm tra, đánh giá chất lượng của các hoạt động huấn luyện, đào tạo về an toàn lao động, vệ sinh lao động;
– Cấp, đổi Giấy chứng nhận, Chứng chỉ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động theo quy định;
– Huấn luyện, bồi dưỡng cho người sử dụng lao động; đồng thời huấn luyện các kiến thức mới về an toàn – vệ sinh lao động; các phương pháp cải thiện điều kiện lao động, ảnh hưởng của các yếu tố nguy hiểm, độc hại, sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn – vệ sinh lao động; giảng dạy thông qua cảnh báo, dụng cụ trực quan; giới thiệu kinh nghiệm an toàn – vệ sinh lao động của Tổng công ty Điện lực miền Bắc;
– Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, huấn luyện, tư vấn về an toàn lao động, vệ sinh lao động;
– Thực hiện nghiên cứu khoa học; tham gia đào tạo bồi dưỡng về an toàn, vệ sinh lao động;
– Trung tâm được sử dụng đội ngũ giáo viên, cán bộ, công nhân viên chức của trường do Hiệu trưởng quyết định điều động sang làm việc tại Trung tâm.
– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng nhà trường.
3. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHO LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG – VỆ SINH LAO ĐỘNG
3.1. Giám đốc Trung tâm Huấn luyện An toàn lao động – Vệ sinh lao động
– Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về việc chỉ đạo mọi hoạt động của Trung tâm theo nhiệm vụ đã được phân công.
– Trực tiếp phụ trách công việc sau:
+ Phân công, điều hành công việc và giám sát thực hiện công việc của Phó giám đốc Trung tâm và giáo viên.
+Xem xét giải quyết 01 ngày phép cho giáo viên.
+ Tổng hợp, duyệt mức lương kỳ 2 và bảng chấm công của trung tâm
+ Phụ trách công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật, kiểm điểm đánh giá cán bộ, giáo viên; kiểm tra đánh giá chất lượng giáo viên theo phân cấp của nhà trường
+ Xây dựng kế hoạch, chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên của Trung tâm huấn luyện ATLĐ – VSLĐ
+ Tổ chức thực hiện công tác kiểm định chất lượng dạy nghề của trung tâm theo kế hoạch tự kiểm định hàng năm của nhà trường
+ Quản lý lao động của Trung tâm huấn luyện ATLĐ-VSLĐ, có đề xuất các giải pháp sắp xếp lao động cho phù hợp trong từng giai đoạn
+ Liên hệ và thương thảo hợp đồng huấn luyện ATLĐ-VSLĐ với các đơn vị sản xuất và doanh nghiệp trong và ngoài ngành điện
+ Thanh lý và quyết toán các hợp đồng huấn luyện ATLĐ-VSLĐ với các đơn vị sản xuất, doanh nghiệp trong và ngoài ngành điện
+ Tổ chức  biên soạn và chỉnh sửa chương trình, giáo trình và bài giảng huấn luyện ATLĐ-VSLĐ
3.2. Phó giám đốc Trung tâm Huấn luyện An toàn lao động – Vệ sinh lao động
Giúp Giám đốc Trung tâm thực hiện các công việc sau:
– Quản lý đội ngũ giáo viên, trang thiết bị văn phòng của trung tâm, xây dựng kế hoạch, đề xuất mua sắm trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ công tác huấn luyện ATLĐ-VSLĐ.
– Bố trí sắp xếp công việc cho các giáo viên, hướng dẫn, kiểm tra các các công việc phân công.
– Bố trí giảng viên đi huấn luyện đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch.
– Chuẩn bị các thông tin và làm thủ tục cho giảng viên đi huấn luyện tại các cơ sở.
– Phân công giáo viên của trung tâm chuẩn bị, giao, nhận rà soát và hoàn thiện hồ sơ sổ sách huấn luyện.
– Phân công và theo dõi giảng viên chấm bài kiểm tra sát hạch của các lớp huấn luyện
– Kiểm tra, rà soát, trình Giám đốc ký biên bản xét kết quả huấn luyện và trình Hiệu trưởng ký quyết định công nhận kết quả huấn luyện.
– Kiểm tra, rà soát, trình Giám đốc ký biên bản xét kết quả huấn luyện và trình Hiệu trưởng ký quyết định công nhận kết quả huấn luyện.
– Tổ chức rà soát, chỉnh sửa giáo trình, bài giảng và đề thi phục vụ công tác huấn luyện ATLĐ-VSLĐ phù hợp với các thông tư nghị định mới.
– Quản lý đội ngũ giáo viên, trang thiết bị văn phòng của trung tâm, xây dựng kế hoạch, đề xuất mua sắm trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ công tác huấn luyện ATLĐ-VSLĐ.
– Tham gia giảng dạy huấn luyện ATLĐ-VSLĐ khi cần.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận
Vui lòng nhập tên của bạn