Phòng Kế hoạch Tài chính

0
1289
  1. Chức năng của phòng Kế hoạch Tài chính

– Tham mưu cho lãnh đạo Nhà trường về chủ trương, biện pháp:

+ Công tác tài chính

+ Công tác kế toán thống kê

+ Công tác kế hoạch của Nhà trường

– Điều hành mọi hoạt động của phòng Kế hoạch – tài chính theo nhiệm vụ của phòng đã được phê duyệt.

  1. Nhiệm vụ chuyên môn cụ thể

2.1 Công tác Tài chính kế toán

– Hạch toán tài chính kế toán theo chế độ chính sách của Nhà nước và của Tổng công ty Điện lực miền Bắc ban hành.

– Thực hiện báo cáo thường xuyên, định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý và của lãnh đạo Nhà trường.

– Quản lý thu, chi tiền mặt, tiền gửi ngân hàng.

– Quản lý chứng từ tiền mặt và tiền gửi ngân hàng

– Rà soát, kiểm tra và hướng dẫn chứng từ thanh toán tiền mặt, ngân hàng

– Báo cáo quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng theo định kỳ cho lãnh đạo

– Thực hiện thu kinh phí đào tạo theo kế hoạch

– Thực hiện thu kinh phí quán dịch vụ, tiền điện nước HSSV và tiền nước khu gia đình

– Thường xuyên báo cáo lãnh đạo thu kinh phí đào tạo của HSSV theo lớp – khoá học

– Mở sổ theo dõi tài sản và trích khấu hao tài sản cố định theo kỳ

– Theo dõi việc sử dụng vật tư, tài sản của các phòng, khoa, xưởng thực hành, trung tâm

– Phân tích hoạt động kinh tế đối với hợp đồng bên ngoài và dịch vụ khác.

– Theo dõi các khoản thanh toán tạm ứng

– Mở sổ theo dõi thu nhập và tính thuế thu nhập cho CB,GV & CNV

– Theo dõi nhập và xuất vật tư, nhập vật tư theo kế hoạch được duyệt.

– Thực hiện công tác về thuế: GTGT, TNDN

2.2. Công tác Kế hoạch

– Xây dựng kế hoạch tài chính hàng năm của Nhà trường nộp Tổng công ty Điện lực miền Bắc

– Xây dựng kế hoạch XDCB, sửa chữa lớn và mua sắm TSCĐ đối với Tổng công ty Điện lực miền Bắc

– Lập kế hoạch các khoản thu, chi thường xuyên và chi lương, phụ cấp giáo viên…

– Tổng hợp, báo cáo kế hoạch mua sắm vật tư, văn phòng phẩm và sửa chữa thường xuyên các đơn vị trong Nhà trường.

– Lập kế hoạch thu kinh phí đào tạo theo định mức của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

– Lên kế hoạch thu kinh phí đào tạo của HSSV theo các khoá học

– Triển khai các bước đầu tư dự án theo quy định của Nhà nước và Tổng Công ty Điện lực miền Bắc ban hành.

 

  1. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ ĐỐI VỚI LÃNH ĐÀO PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

3.1. Trưởng phòng

– Phụ trách và chịu trách nhiệm chung toàn bộ mọi hoạt động của phòng theo sự phân cấp của Hiệu trưởng.

– Phụ trách và chịu trách nhiệm toàn bộ công tác liên quan đến tài chính nhà trường.

– Phụ trách và chịu trách nhiệm công tác Kế hoạch.

+ Xem xét giải quyết 01 ngày phép cho công nhân viên thuộc Phòng.

+ Tổng hợp, duyệt mức lương kỳ 2 và bảng chấm công của Phòng.

+ Phụ trách công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật, kiểm điểm đánh giá CB, CNVtrong phòng và đánh giá cán bộ theo phân cấp của nhà trường.

+ Chủ trì xây dựng kế hoạch, chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ CB,CNV của đơn vị

+ Tổ chức thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp của đơn vị theo kế hoạch tự kiểm định hàng năm của nhà trường

+ Quản lý lao động của đơn vị, có đề xuất các giải pháp sắp xếp lao động cho phù hợp trong từng giai đoạn.

3.2. Phó trưởng phòng

– Phụ trách công tác kế hoạch theo phân công.

– Phụ trách công tác kế toán Tổng hợp và công tác báo cáo đối với các cơ quan quản lý và Nhà trường.

– Hàng quý tổng hợp báo cáo TCKT và báo cáo quyết toán TCKT năm.

– Quản lý nhân viên trong phòng theo dõi số lượng học sinh ra và vào Trường

– Làm công tác kế toán Ngân hàng.

– Quản lý nhân viên trong phòng Quản lý chứng từ ngân hàng và tiền mặt của các kỳ báo cáo quyết toán TCKT.

– Quản lý nhân viên trong phòng Làm công tác kế toán thuế, nộp thuế theo đúng thời gian, báo cáo thuế theo đúng kỳ.

– Quản lý nhân viên trong phòng theo dõi sử dụng vật tư và thiết bị thực tập của các đơn vị trong nhà trường

– Quản lý nhân viên trong phòng theo dõi tiến độ XDCB, sửa chữa cũng như công tác nghiệm thu từng phần XDCB, sửa chữa lớn và sửa chữa thường xuyên trong nhà trường.

– Sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ khác khi có yêu cầu của BGH và của trưởng phòng.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận
Vui lòng nhập tên của bạn