Phòng Tài chính kế toán

0
1553
  1. Chức năng.

– Tham mưu cho lãnh đạo Nhà trường về chủ trương, biện pháp:

+ Công tác tài chính;

+ Công tác kế toán thống kê.

– Thực hiện các nhiệm vụ của phòng đã được Nhà trường phê duyệt.

  1. Nhiệm vụ.

2.1. Công tác Tài chính kế toán

– Chủ trì xây dựng kế hoạch Tài chính.

– Hạch toán tài chính kế toán theo chế độ chính sách của Nhà nước và của Tổng công ty Điện lực miền Bắc ban hành.

– Thực hiện báo cáo thường xuyên, định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý và của lãnh đạo Nhà trường.

– Quản lý thu, chi tiền mặt, tiền gửi ngân hàng.

– Quản lý chứng từ tiền mặt và tiền gửi ngân hàng.

– Thực hiện thu kinh phí đào tạo theo kế hoạch.

– Thực hiện thu kinh phí quán dịch vụ, tiền điện – nước.

– Thường xuyên báo cáo lãnh đạo thu kinh phí đào tạo của HSSV theo lớp – khoá học.

– Trích khấu hao tài sản cố định theo kỳ.

– Theo dõi việc sử dụng vật tư, tài sản của các đơn vị trong toàn trường.

– Phân tích hoạt động kinh tế đối với hợp đồng bên ngoài và dịch vụ khác.

– Theo dõi các khoản thanh toán tạm ứng.

– Mở sổ theo dõi thu nhập và tính thuế thu nhập cho CB,GV & CNV.

– Quản lý, theo dõi nhập và xuất vật tư, nhập vật tư theo kế hoạch được duyệt.

2.2. Công tác quản lý vật tư thiết bị:

– Thực hiện công tác tiếp nhận, bảo quản, cấp phát vật tư thiết bị cho các đơn vị tổ chức đào tạo, các công trình sửa chữa lớn, các dự án đầu tư xây dựng.

– Chủ trì kiểm tra việc thực hiện chế độ bảo quản, sử dụng, kiểm kê và sổ sách theo dõi vật tư thiết bị tại các đơn vị trong NEPC.

– Chủ trì tổ chức kiểm kê vật tư, thiết bị, tài sản cố định theo định kỳ.

– Chủ trì lập và trình duyệt kế hoạch danh mục thanh xử lý TSCĐ không cần dùng, vật tư thiết bị kém phẩm chất.

– Chủ trì đánh giá tình trạng kỹ thuật của tài sản, vật tư thiết bị cần thanh lý.

2.3. Chủ trì công tác thanh quyết toán.

– Xây dựng định mức giá trị khấu hao tài sản, phân bổ đối với các hình thức, các lớp đào tạo;

– Chủ trì việc phân bổ chi phí đối với các các lớp đào tạo.

2.4. Tham gia, hướng dẫn các đơn vị chuyên môn trong các nội dung công việc liên quan đến công tác tài chính kế toán.

2.5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Hiệu trưởng.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây