Trang chủ Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

GIỚI THIỆU VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC NHÀ TRƯỜNG

0
DANH SÁCH CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN, CNV NHÀ TRƯỜNG: TT Họ và tên Trình độ  Chuyên môn Chức danh  I BAN GIÁM HIỆU 1 Nguyễn Bình Minh Thạc sỹ Tự động hóa Hiệu trưởng 2 Trần Văn Trường Thạc...

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ ỨNG DỤNG KHKT ĐIỆN

0
1. Chức năng - Tham mưu cho lãnh đạo các chủ trương và biện pháp về: + Công tác quản lý đội ngũ cán bộ, giáo...

Trung tâm huấn luyện ATVSLĐ

0
1. Chức năng - Tham mưu cho lãnh đạo các chủ trương và biện pháp về công tác an toàn lao động, huấn luyện, bồi...

KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

0
1. Chức năng - Tham mưu với lãnh đạo nhà trường về tổ chức bộ máy, quy mô và định hướng phát triển của khoa...

Khoa Điện

0
Khoa Điện được thành lập ngày 01 tháng 9 năm 2007 theo quyết định số: 1004/QĐ-CĐNĐ - TCHC, về việc thành lập Khoa Điện...

PHÒNG QUẢN LÝ HỌC SINH – SINH VIÊN

0
1. Chức năng - Tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo nhà trường về tổ chức, quản lý học sinh sinh viên, công tác chính...

Phòng Kế hoạch Tài chính

0
Chức năng của phòng Kế hoạch Tài chính - Tham mưu cho lãnh đạo Nhà trường về chủ trương, biện pháp: + Công tác...

PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

0
Phòng Tổ chức Hành chính được thành lập theo Quyết định số 1000/QĐ-CĐNĐ-TCHC ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Hiệu trưởng Trường Cao...

Phòng Đào tạo

0
Phòng Đào tạo được thành lập theo Quyết định số 1001/ QĐ-CĐNĐ-TCHC ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng...

BÀI VIẾT NỔI BẬT

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Liên hệ