TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NĂM 2023

0
104

Thực hiện Kế hoạch số 2660/EVNNPC-PC, ngày 13/6/2023 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc triển khai Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023, Trường Cao đẳng Điện lực miền Bắc đã xây dựng Kế hoạch số 378/KH-NEPC ngày 30/6/2023 để triển khai thực hiện nhằm bảo đảm đồng bộ, thống nhất, tiết kiệm, hiệu quả trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trọng tâm là công tác rà soát, thực hiện, tuân thủ pháp luật và Quy chế quản lý nội bộ của EVN, EVNNPC; đồng thời phát hiện, tôn vinh gương sáng, nhân rộng các mô hình mới, cách làm hay, hiệu quả trong việc triển khai hưởng ứng Ngày Pháp luật để thu hút đông đảo CBVC tham gia; áp dụng triệt để công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hưởng ứng Ngày Pháp luật.

Để CBVC hưởng ứng đông đảo với tinh thần trách hiệm cao, nhà trường đã treo khẩu hiệu “Cán bộ viên chức Trường Cao đẳng Điện lực miền Bắc sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật” ở khu nhà điều hành. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của các chính sách, pháp luật mới có liên quan đến quyền lợi của người lao động có hiệu lực thi hành đầu năm 2023 như: Chính sách lao động tiền lương, Bảo hiểm xã hội, chính sách đối với lao động nữ, các Luật đã được Quốc hội thông qua như Luật phòng chống tham nhũng, Luật An toàn vệ sinh lao động, Luật giao thông, Quy chế dân chủ..

Các hình thức phổ biến rất đa dạng: Lồng ghép trong các buổi sinh hoạt của đơn vị; đăng trên trang website của NEPC;  Kết hợp việc phổ biến, giáo dục pháp luật với quá trình giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; việc quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, nội quy, quy chế của cơ quan, sinh hoạt văn hóa – văn nghệ, bài trừ các thủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, phòng, chống các tệ nạn xã hội…

Nhờ các biện pháp tuyên truyền tích cực nên CBVC nhà trường luôn chủ động, tự giác học tập, tìm hiểu các chính sách, quy định mới ban hành để nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi công việc; trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giữa các đơn vị./.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây