Theo dõi, ngăn chặn kết nối và bóc gỡ các tập tin mã độc tấn công có chủ đích vào hệ thống mạng của EVNNPC

0
1335

Kính gửi: Các Đơn vị trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc

Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam trực thuộc Bộ thông tin và truyền thông đã ra văn bản số 37/VNCERT-ĐPƯC ngày 31/01/2019 về việc theo dõi, ngăn chặn kết nối và bóc gỡ các tập tin mã độc tấn công có chủ đích vào các tổ chức hạ tầng quan trọng quốc gia.

Để ngăn chặn các kết nối và bóc gỡ các tập tin mã độc tấn công có chủ đích vào hệ thống mạng của Tổng công ty. Công ty CNTT Điện lực miền Bắc xin thông báo và đề nghị các Đơn vị trực thuộc Tổng công ty triển khai các biện pháp theo dõi, giám sát, ngăn chặn các kết nối đến máy chủ điều khiển mã độc để kịp thời phát hiện và ngăn chặn cuộc tấn công có chủ đích nhằm đảm bảo an toàn cho hệ thống CNTT của Đơn vị, cụ thể như Phụ lục đính kèm

Sau khi thực hiện, yêu cầu các đơn vị báo cáo tình hình về:
Công ty CNTT Điện lực miền Bắc -Phòng Kỹ thuật vận hành
Số điện thoại: 024.22255002 – 0966008586 (Ô. Lê Đức Hưng – TP.KTVH)
Trân trọng./.

Nơi nhận:
– Như trên (e-copy);
– EVNNPC (để b/c) (e-copy);
– Giám đốc Công ty ( để b/c) (e-copy);
– Các phòng, đơn vị (để t/h) (e-copy);
– Lưu: VT, KTVH.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐCNguyễn Anh Vũ

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây