Phòng Đào tạo

0
1882

1. Chức năng
– Tham mưu cho lãnh đạo nhà trường các chủ trương, biện pháp về:

+ Công tác xây dựng và quản lý kế hoạch đào tạo
+ Công tác tuyển sinh
+ Công tác quản lý cấp bằng, chứng chỉ các ngành, nghề đào tạo theo quy định
+ Công tác quản lý thư viện, phòng học tin, phòng làm việc của Phòng Đào tạo
+ Công tác thi, kiểm tra
+ Công tác tổ chức học lại
+ Công tác kiểm tra đánh giá chất lượng giáo viên
+ Công tác tự kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp

+ Công tác Quản lý HSSV

+ Công tác nghiên cứu khoa học
– Thực hiện nhiệm vụ nghiệp vụ chuyên môn của phòng đã được phê duyệt

2. Nhiệm vụ
Thực hiện các công việc sau:
2.1. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy dài hạn và hàng năm của Trường
– Xây dựng kế hoạch đào tạo toàn khoá các lớp CĐ, TC, SC theo từng ngành, nghề trình Hiệu trưởng phê duyệt trước khi thực hiện các khoá học.
– Căn cứ kế hoạch toàn khoá, xây dựng tiến độ thực hiện kế hoạch giảng dạy theo năm, chung cho các khoá, lớp (hoàn thành, trình Hiệu trưởng phê duyệt trong tháng 12 của năm trước). Bổ sung, điều chỉnh kịp thời tiến độ, kế hoạch khi có lớp mới phát sinh ngoài kế hoạch dự kiến.
– Tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy đã được phê duyệt: chủ trì lập thời khoá biểu của các lớp; phối hợp với các đơn vị liên quan để triển khai, đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch. Thường xuyên rà soát, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện tiến độ, kế hoạch (đột xuất và định kỳ 06 tháng/lần)
– Xây dựng kế hoạch và tổ chức học lại cho HSSV nợ môn học/mô-đun.
2.2. Lập kế hoạch và tổ chức việc xây dựng các chương trình, giáo trình, học liệu.
– Hàng năm, lập kế hoạch tổ chức rà soát, chỉnh sửa chương trình, giáo trình, học liệu các ngành, nghề đã ban hành.
– Căn cứ định hướng, mục tiêu và nhiệm vụ của trường, chủ động lập kế hoạch đề xuất và tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình các ngành, nghề mới để đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp.
2.3. Lập kế hoạch và tổ chức tuyển sinh, công nhận và cấp bằng, chứng chỉ.
– Tháng 1 hàng năm xây dựng kế hoạch tuyển sinh, chủ trì công tác tuyển sinh theo kế hoạch đã được duyệt.
– Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài ngành để thương thảo các hợp đồng đào tạo, bồi dưỡng thi nâng bậc, thi thợ giỏi…
– Tổ chức xét công nhận tốt nghiệp cho HSSV.
– Quản lý bằng, chứng chỉ: lập sổ theo dõi mua phôi bằng, chứng chỉ; sổ theo dõi cấp bằng, chứng chỉ; tổ chức cấp bằng, chứng chỉ cho HSSV tốt nghiệp. Tháng 12 hàng năm lập báo cáo việc quản lý bằng, chứng chỉ theo quy định, nộp về Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội.
2.4. Quản lý việc kiểm tra, thi theo quy định
– Chủ trì tổ chức thi tốt nghiệp theo kế hoạch: lập kế hoạch thi, xét điều kiện dự thi, phối hợp với các đơn vị để tổ chức thi tốt nghiệp theo kế hoạch
– Đề xuất ban hành quy định về việc tổ chức thi, kiểm tra của Trường trên cơ sở Quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp trong giáo dục nghề nghiệp chính quy do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.
– Lập kế hoạch và phối hợp với các đơn vị tổ chức thi, kiểm tra kết thúc môn học/mô-đun.
– Giám sát việc thực hiện kế hoạch thi, kiểm tra kết thúc môn học/mô-đun, thi tốt nghiệp.
– Quản lý điểm thi, kiểm tra, điểm thi tốt nghiệp của HSSV các lớp
2.5. Quản lý, điều hành đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên thuộc quản lý của phòng
– Phân công nhiệm vụ cụ thể cho mỗi thành viên trong phòng và giám sát việc thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng.
– Bố trí giáo viên giảng dạy các môn học được giao theo kế hoạch, thời khoá biểu (Tin học, Tin học ứng dụng).
– Giải quyết cho nghỉ phép, nghỉ hè theo quy định của nhà trường. Hàng tháng chấm công và đề xuất mức lương kỳ hai.
– Thực hiện công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật, kiểm điểm đánh giá cán bộ, giáo viên, nhân viên; kiểm tra đánh giá chất lượng giáo viên theo phân cấp của nhà trường
2.6. Sử dụng, khai thác hiệu quả các trang thiết bị, vật tư, tài sản được giao quản lý
– Tiếp nhận và quản lý các trang thiết bị, vật tư, tài sản được giao quản lý như: phòng làm việc, Thư viện, tin học, các máy tính, máy in… Lập hệ thống sổ quản lý, theo dõi tài sản
– Giao nhiệm vụ cụ thể về quản lý, khai thác các trang thiết bị, vật tư, tài sản cho các tổ và cá nhân phục vụ công tác chuyên môn của phòng và công tác giảng dạy.
– Đề xuất kế hoạch mua sắm bổ sung, cải tạo, sửa chữa trang thiết bị, vật tư… hàng năm.
2.7. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên
– Hàng năm tổ chức rà soát, xác định nhu cầu đào tạo, xây dựng và báo cáo Tổng công ty Điện lực miền Bắc kế hoạch đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên.
– Tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng: đào tạo sau đại học, đào tạo đại học, bồi dưỡng chuyên đề, thăm quan thực tế…
– Phối hợp với Phòng Kế hoạch Tài chính hoàn thiện hồ sơ chứng từ thu chi, hợp đồng đào tạo bồi dưỡng giáo viên theo quy định.
2.8. Thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp
– Là đơn vị đầu mối triển khai công tác kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp. Hàng năm lập kế hoạch tự kiểm định, đề xuất kiện toàn Hội đồng tự kiểm định và triển khai tổ chức thực hiện kế hoạch tự kiểm định.
– Liên hệ với Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về việc triển khai hồ sơ, biểu mẫu, tập huấn, hướng dẫn tổ chức thực hiện tự kiểm định
2.9. Tổ chức triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học
– Chủ trì tổ chức thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học của Trường.
– Hướng dẫn các đơn vị đăng ký kế hoạch nghiên cứu khoa học các cấp. Đề xuất các chính sách và biện pháp khuyến khích cán bộ, giáo viên nghiên cứu khoa học.
– Tổng hợp kế hoạch, xây dựng báo cáo EVNNPC,  EVN và Bộ Công Thương về công tác nghiên cứu khoa học.
– Mỗi năm thực hiện ít nhất 02 đề tài/sáng kiến cải tiến được ứng dụng trong công tác chuyên môn của Phòng, nâng cao chất lượng giảng dạy và ứng dụng vào thực tiễn.
2.10. Thực hiện các công việc giáo vụ gồm: lập các biểu bảng về công tác giáo vụ, dạy và học, thực hành, thực tập nghề, theo dõi, tổng hợp, đánh giá chất lượng các hoạt động dạy nghề, thống kê, làm báo cáo theo quy định của các bộ, ngành và các đơn vị liên quan.
2.11. Công tác khác
– Tiếp nhận và phát các bưu phẩm, thư cho CB, GV, CNV và HSSV;
3. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHO LÃNH ĐẠO PHÒNG ĐÀO TẠO
3.1. Trưởng phòng Đào tạo
– Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về việc chỉ đạo mọi hoạt động của đơn vị theo nhiệm vụ đã được phân công.
– Trực tiếp phụ trách công việc sau:
+ Phân công, điều hành công việc và giám sát thực hiện công việc của Phó trưởng phòng và giáo viên.
+ Chủ trì việc liên hệ với các đơn vị trong và ngoài ngành để thương thảo các hợp đồng đào tạo, các lớp ngắn hạn trong và ngoài Tổng công ty Điện lực miền Bắc.
+ Xem xét giải quyết 01 ngày phép cho giáo viên.
+ Tổng hợp, duyệt mức lương kỳ 2 và bảng chấm công của đơn vị
+ Phụ trách công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật, kiểm điểm đánh giá cán bộ, giáo viên; kiểm tra đánh giá chất lượng giáo viên thuộc phòng và theo phân cấp của nhà trường
+ Chủ trì xây dựng kế hoạch, chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên, công nhân viên của phòng.
+ Tổ chức thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp của phòng theo kế hoạch tự kiểm định hàng năm của nhà trường
+ Quản lý lao động của đơn vị, có đề xuất các giải pháp sắp xếp lao động cho phù hợp trong từng giai đoạn.

3.2. Phó trưởng phòng Đào tạo
– Quản lý các hoạt động nghiệp vụ của Tổ Văn phòng Đào tạo, phân công công việc cụ thể cho từng thành viên.
– Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy của nhà trường và sắp xếp thời khóa biểu.
– Lập kế hoạch và tổ chức việc xây dựng các chương trình, giáo trình, học liệu.
– Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên.
– Quản lý việc cấp bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận học xong chương trình.
– Quản lý việc sử dụng, khai thác hiệu quả các trang thiết bị, vật tư, tài sản của phòng được giao quản lý.
– Theo dõi việc thực hiện hợp đồng đào tạo với các đơn vị, đảm bảo việc thực hiện đúng tiến độ chất lượng đào tạo.
– Xử lý các đơn xin học lại của HSSV (kiểm tra kết quả học tập, đối chiếu với tiến độ đào tạo, bố trí vào lớp mới theo đúng quy định của nhà trường).
– Tham gia các hoạt động nghiệp vụ của tổ Khảo thí và đảm bảo chất lượng.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận
Vui lòng nhập tên của bạn