PHÒNG QUẢN LÝ HỌC SINH – SINH VIÊN

0
1301
1. Chức năng
– Tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo nhà trường về tổ chức, quản lý học sinh sinh viên, công tác chính trị, tư tưởng, hoạt động văn thể trong HSSV theo các chủ trương, đường lối chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và các quy định hiện hành của Bộ chủ quản và nhà trường; công tác quản trị đời sống trong nhà trường.
– Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ của phòng đã được phê duyệt.
2. Nhiệm vụ
2.1. Xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác chuyên môn thuộc phòng quản lý phục vụ công tác đào tạo của nhà trường
Công tác chuyên môn gồm:
– Quản lý học sinh sinh viên
– Công tác Quản trị – Đời sống
Các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công
2.2. Xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo đội ngũ giáo viên, công nhân viên chức thuộc phòng
– Quản lý, phát triển đội ngũ giáo viên, CNVC và cán bộ quản lý phòng:
+ Lập quy hoạch giáo viên, CNVC và cán bộ quản lý; lập kế hoạch, chính sách, quy trình, biện pháp phù hợp để đề xuất tuyển dụng, luân chuyển, nhận hợp đồng lao động đáp ứng yêu cầu về chất lượng theo quy định của Nhà nước và nhu cầu về số lượng theo cơ cấu tổ chức và quy mô đào tạo của nhà trường.
+ Lập kế hoạch, quy trình, phương pháp đánh giá, phân loại giáo viên, CNVC đáp ứng yêu cầu công việc thực tế của phòng.
– Lập kế hoạch và thường xuyên bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên, CNV của đơn vị.
2.3. Quản lý giáo viên, CNVC thuộc phòng
Căn cứ kế hoạch đào tạo của nhà trường, phòng triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn phục vụ công tác đào tạo, đáp ứng được mục tiêu đào tạo của nhà trường đề ra.
– Phân công công việc ở từng bộ phận chuyên môn hợp lý, nhằm đảm bảo chất lượng và hiệu quả công việc.
– Phân công lao động hợp lý, phù hợp với năng lực chuyên môn của từng giáo viên, CNVC đảm bảo mọi người đều có việc làm phù hợp.
– Tổ chức sinh hoạt định kỳ các bộ phận chuyên môn để trao đổi, rút kinh nghiệm và thống nhất nội dung công việc.
– Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện công việc đối với các bộ phận chuyên môn, nhằm đánh giá chất lượng và hiệu quả công việc.
2.4. Công tác quản lý học sinh sinh viên
– Lập kế hoạch, quản lý, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và đánh giá việc thực hiện nội quy sinh hoạt ký túc xá, nếp sống văn minh của HSSV theo quy chế về công tác quản lý giáo dục HSSV của trường Cao đẳng Điện lực miền Bắc.
– Kiểm tra, giám sát và đánh giá việc thực hiện nội quy học tập của HSSV theo quy chế về công tác quản lý giáo dục HSSV .
– Nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng của HSSV; đề xuất biện pháp, kế hoạch, tổ chức học chính trị – tư tưởng, nghị quyết, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tổ chức học tập giáo dục đầu khóa cho HSSV.
– Quản lý quá trình rèn luyện của HSSV; tổng kết, đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV hàng tháng theo quy chế về công tác quản lý giáo dục HSSV.
– Phối hợp với Đoàn thể tổ chức các hoạt động VHVN, TDTT, công tác xã hội, giáo dục ngoại khóa… theo quy chế về công tác quản lý giáo dục HSSV.
– Chủ trì công tác thông tin tuyên truyền, tổ chức các ngày lễ lớn với nhiều loại hình phong phú, thiết thực có tác dụng giáo dục truyền thống cho HSSV.
– Tham gia các Hội đồng thi đua xét khen thưởng và kỷ luật HSSV theo quy chế về công tác quản lý giáo dục HSSV.
– Là cầu nối giữa HSSV, phụ huynh HSSV với Ban Giám hiệu và các đơn vị tổ chức trong trường.
– Làm thẻ học sinh, sinh viên cho các hệ đang đào tạo tại trường.
– Dự thảo quyết định cử Ban cán sự lớp tạm thời, đề xuất giáo viên chủ nhiệm lớp.
– Xác nhận giấy tờ cho HSSV để làm các thủ tục tại địa phương.
– Lập kế hoạch, triển khai thực hiện các văn bản, chỉ thị của các cấp về công tác quản lý HSSV nhằm nâng cao chất lượng đào tạo toàn diện.
– Thực hiện tư vấn pháp lý, tâm lý xã hội cho HSSV; triển khai phổ biến các chính sách liên quan đến HSSV.
– Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch, tổ chức thi Học sinh giỏi hàng năm cho HSSV.
– Tổ chức công tác hướng nghiệp, tư vấn việc làm cho HSSV.
2.5. Công tác Quản trị – Đời sống
– Quản lý toàn bộ cơ sở hạ tầng đất đai, vườn hoa, cây xanh, hàng rào, hệ thống giao thông, hệ thống cống rãnh … thuộc phạm vi diện tích nhà trường, ngăn ngừa những hành vi xâm phạm đất đai của trường, bảo vệ sự toàn vẹn địa giới thuộc trường quản lý.
– Quản lý toàn bộ hệ thống nhà: nhà làm việc, xưởng trường, phòng thí nghiệm, lớp học, hội trường, phòng khách … trong khu đất  thuộc trường quản lý; quản lý toàn bộ hệ thống nhà ở, đất ở của trường đã phân cho CB CNVC, GV ở trên đất của trường khi chưa bàn giao sang Sở xây dựng.
– Tổ chức chỉ đạo và đảm bảo công tác vệ sinh môi trường các khu nhà vệ sinh, hành lang công cộng trong khu vực học tập, nơi làm việc, đường sá, sân chơi và các khu vực chưa xây dựng do trường quản lý.
– Quy hoạch và thực hiện công tác trồng và cắt tỉa cây xanh, vườn hoa, cây cảnh, các thảm cỏ đảm bảo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp trong toàn trường.
– Lập kế hoạch thường xuyên tu bổ, sữa chữa cơ sở vật chất của trường phục vụ cho công tác đào tạo.
– Phối hợp với các bộ phận chức năng liên quan nghiệm thu các công trình xây dựng mới, các công trình sữa chữa, cải tạo, nhận bàn giao và có kế hoạch đưa các công trình đó vào sử dụng có hiệu quả.
– Lập kế hoạch sữa chữa và mua sắm dụng cụ, vật tư, trang thiết bị đảm bảo tiện nghi phòng ở phục vụ cho công tác và học tập của HSSV toàn trường.
– Phối hợp với các bộ phận liên quan, tổ chức và triển khai công tác phòng chống bão, lụt và phòng chữa cháy của trường.
– Tham gia và thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý xây dựng các công trình của trường.
– Tổ chức các hoạt động của quán dịch vụ đảm bảo đúng quy định và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
2.6. Thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào quá trình quản lý và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn
Tổ chức nghiên cứu khoa học: khuyến khích cán bộ, giáo viên, CNVC trong phòng nghiên cứu khoa học, đề xuất các giải pháp, sáng kiến cải tiến trong công tác ở các lĩnh vực chuyên môn của mình.
Đề xuất khen thưởng các nghiên cứu khoa học và giải pháp, sáng kiến cải tiến kỹ thuật được ứng dụng trong công tác quản lý, nâng cao chất lượng phục vụ đào tạo.
2.7. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.
3. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHO LÃNH ĐẠO PHÒNG QUẢN LÝ HSSV
3.1. Trưởng phòng
– Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về việc chỉ đạo mọi hoạt động của đơn vị theo nhiệm vụ đã được phân công.
– Trực tiếp phụ trách công việc sau:
+ Phân công, điều hành công việc và giám sát thực hiện công việc của Phó trưởng phòng và công nhân viên thuộc phòng.
+Xem xét giải quyết 01 ngày phép cho công nhân viên thuộc phòng.
+ Tổng hợp, duyệt mức lương kỳ 2 và bảng chấm công của phòng
+ Phụ trách công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật, kiểm điểm đánh giá công nhân viên trong phòng và đánh giá cán bộ theo phân cấp của nhà trường.
+ Chủ trì xây dựng kế hoạch, chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ công nhân viên của đơn vị
+ Tổ chức thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp của đơn vị theo kế hoạch tự kiểm định hàng năm của nhà trường
+ Quản lý lao động của đơn vị, có đề xuất các giải pháp sắp xếp lao động cho phù hợp trong từng giai đoạn.
3.2. Phó trưởng phòng 
– Chịu trách nhiệm trước trưởng phòng về công tác quản lý HSSV.
– Lập kế hoạch tổ chức, kiểm tra, giám sát thực hiện công tác quản lý HSSV.
– Quản lý đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác quản lý HSSV.
– Xét duyệt, đề xuất các hình thức khen thưởng, kỷ luật đối với HSSV.
– Quản lý, sử dụng, khai thác cơ sở vật chất được nhà trường trang bị.
– Phụ trách công tác nghiên cứu khoa học, cải tiến kỹ thuật phục vụ đào tạo.
– Bình xét lương, thưởng của tổ quản lý HSSV và của phòng.
– Tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động của đội ngũ giáo viên chủ nhiệm.
– Thực hiện một số công việc khác khi được trưởng phòng phân công.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận
Vui lòng nhập tên của bạn